PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

VALENTÍNSKA SÚŤAŽ!

§ 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátorom súťaže “Víkend v Paríži s parížskymi parfémami” (ďalej len “súťaž”) je Paris Cosmetics Sp. z o.o. so sídlom Górnicza 1, 32-332 Bukowno, PL, IČO: 387462686, DIČ: PL6372211771, e-mailová adresa: info@parizske.sk, telefón: +421 412 303 177 (ďalej len „organizátor“).
 2. Sociálne siete ako Instagram, Facebook a TikTok nie sú organizátormi súťaže a nenesú zodpovednosť za súťaž, nároky účastníkov, organizáciu súťaže a jej priebeh. Súťaž nie je nijako podporovaná ani sponzorovaná spoločnosťami Instagram a Facebook.
 3. Súťaž prebieha v súlade s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach a v súlade so všeobecne platnými zákonmi v Českej republike.
 4. Súťaž sa začína 10. februára 2023 o 22:00 a končí 10. marca 2023 o 23:59:59 SEČ.

§ 2
Účastníci a pravidlá súťaže

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná a bezplatná.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (ďalej len „účastník“), ktorá:
  1. si prečítal tieto pravidlá, súhlasí s nimi a svojou účasťou v súťaži dáva súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže,
  2. dosiahol vek 18 rokov a je plne spôsobilý na právne úkony,
  3. má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
  4. uskutočniť nákup v internetovom obchode Parížske parfémy (www.parizske.sk) počas trvania súťaže,
  5. splní úlohu tým, že odpovie na otázku “Aký je najlepší darček pre zmysly?”,
  6. vyplňte prihlasovací formulár do súťaže na stránke www,parizske.sk/sutaz alebo pri nákupe na stránke Parížske .
 3. Z účasti na súťaži sú vylúčení organizátor, zamestnanci a subjekty organizátora a zamestnanci subjektov, ktoré poskytujú organizátorovi služby pri organizovaní súťaže na základe občianskoprávnych zmlúv, ako aj členovia najbližšej rodiny (manželia, potomkovia, potomkovia a súrodenci) uvedených osôb.
 4. Súťaže sa môžu zúčastniť len tí účastníci, ktorí splnia súťažnú úlohu v časovom limite stanovenom v pravidlách.
 5. Účastník sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť alebo nezaradiť do súťaže súťažné úlohy, ktorých autori:
  1. nekonajú vo vlastnom mene, ale prostredníctvom tretích strán,
  2. použiť slovo, ktoré sa v súťaži bežne považuje za urážlivé, alebo použiť pornografický obsah, obsah propagujúci rasovú, etnickú alebo náboženskú nenávisť alebo diskriminujúci sociálne skupiny,
  3. vrátil tovar.
 7. Výherca súťaže, ktorý získa poukaz v hodnote 1000€, je povinný urobiť 1 (jednu) fotografiu z dovolenky (napr. v Paríži) a poslať ju organizátorovi súťaže. Výherca súhlasí so zverejnením fotografie na profiloch organizátora na sociálnych sieťach a na webovej stránke Parížske parfémy. Výherca ako autor fotografie prevedie všetky autorské práva k fotografii na organizátora za 1 €. S výhercom bude podpísaná zmluva o prevode autorských práv k fotografii (zákonná povinnosť uzatvoriť zmluvu písomne).

§ 3
Ceny a určenie víťazov

 1. Na zabezpečenie riadneho priebehu súťaže organizátor vymenuje trojčlennú komisiu (ďalej len „súťažná komisia“) zloženú zo zamestnancov spoločnosti Parížske parfémy. Úlohou výboru súťaže je dohliadať na riadny priebeh súťaže, rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže vrátane výkladu ustanovení týchto pravidiel a vyberať účastníkov, ktorým budú udelené ceny (ďalej len “výhercovia”, “výhercovia”). Rozhodnutia výboru sú konečné bez toho, aby bolo dotknuté právo účastníka na uplatnenie nárokov podľa zákona.
 2. Na konci súťaže vyhodnotí súťažná komisia úlohy účastníkov a vyberie účastníkov, ktorí najlepšie splnili súťažnú úlohu.
 3. Víťazom súťaže sa môžu stať traja (3) účastníci.
 4. Víťazi získajú tieto ceny:
  1. 1 x poukaz v hodnote1000€ na zájazd v Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 601 92 755
  2. 1 x poukaz v hodnote 100€ na nákup v internetovom obchode Parížske parfémy (uplatniť do 30 dní)
  3. 1 x poukaz v hodnote 20€ na použitie v internetovom obchode Parížske parfémy (použite do 30 dní)
 5. Organizátor tiež poskytuje ceny útechy pre každého účastníka v podobe individuálneho zľavového kódu -20% z hodnoty objednávky na ďalšie nákupy v internetovom obchode Parížske parfémy.
 6. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. 
 7. Výbor ukončí výber víťazov najneskôr do 10. apríla 2023.
 8. Výhercovia budú o ukončení súťaže informovaní zverejnením informácií na profiloch organizátora na sociálnych sieťach Instagram a Facebook. Okrem toho organizátor hneď po výbere výhercov zašle výhercom súťaže e-maily s informáciou o ich výhre.
 9. Podmienkou výhry je, že výherca do 14 dní od doručenia e-mailu poskytne organizátorovi v súkromnej správe údaje potrebné na doručenie výhry, najmä: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu.
 10. V prípade, že výherca neposkytne informácie potrebné na doručenie výhry v termíne a za podmienok uvedených v bode 9 vyššie, súťažný výbor vyberie ďalšieho účastníka, ktorý získa výhru.
 11. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie výhry účastníkovi, ak nemožnosť doručiť výhru bola spôsobená výlučne tým, že účastník neposkytol informácie potrebné na doručenie výhry alebo poskytol nesprávne alebo nezodpovedajúce informácie.
 12. Každú výhru pošle organizátor na adresu výhercu v Českej republike do 30 dní odo dňa, keď výherca poskytne organizátorovi informácie potrebné na zaslanie výhry.
 13. Ceny financuje organizátor.
 14. Výherca nesmie previesť práva na výhru na tretiu stranu.
 15. Výherca má možnosť vzdať sa nároku na výhru písomným vyhlásením zaslaným organizátorovi.
 16. Cenu môžete vyhrať len raz.
 17. Výhra bude účastníkovi zaslaná/preposlaná na náklady organizátora.
 18. Účastník nie je oprávnený požadovať premenu výhry na peňažnú výhru.

§ 4
Osobné údaje

 1. Organizátor je správcom osobných údajov účastníkov. Organizátora môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@parizske.sk
 2. Účastník berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže budú spracúvať jeho osobné údaje za oprávneným účelom. Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže spracúvajú osobné údaje výhercu v súlade s platnou legislatívou. 
 3. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov výhercom nemôže byť výhercovi odovzdaná výhra. 
 4. Osobné údaje účastníkov budú spracúvané po dobu a v rozsahu (na účel) nevyhnutnom na realizáciu súťaže, výber výhercov, riešenie prípadných sťažností, daňové vyrovnanie a v prípade výhercov oznámenie o odovzdaní výhry, vydanie výhry.
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale je podmienkou účasti v súťaži a vydania cien výhercom, pokiaľ ide o identifikačné a adresné údaje.
 6. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://parizske.cz/pravni-politika/.

§ 5
Sťažnosti

 1. Účastníci majú právo podať sťažnosť týkajúcu sa súťaže písomne na adresu info@parizske.cz s predmetom „sťažnosť“ počas trvania súťaže a do 14 dní po jej skončení.
 2. Sťažnosť by mala obsahovať aspoň jeho e-mailovú adresu, aby bolo možné informácie overiť.
 3. Organizátor odpovie na sťažnosť Účastníka do 14 dní e-mailom na adresu, z ktorej bol prijatý e-mail so sťažnosťou.
 4. Negatívne posúdenie sťažnosti účastníka zo strany organizátora nevylučuje právo účastníka uplatniť svoje nároky podľa všeobecne platných právnych predpisov, a to aj súdnou cestou.

§ 6
Záverečné ustanovenia a technické informácie

 1. Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť 10. februára 2023.
 2. Súťaž̌ je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nepodlieha pravidlám uvedeným v uvedenom zákone a jeho vykonávacích predpisoch.
 3. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že potenciálny účastník nemôže predložiť vyplnenú súťažnú úlohu z dôvodov, ktoré sú výlučne na jeho strane.
 4. Pravidlá súťaže sú k dispozícii počas trvania súťaže na webovej stránke organizátora: https://parizske.sk/pravidla-sutaze.
 5. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na priateľské vyriešenie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so súťažou.
 6. Zmeny pravidiel si vyžadujú zverejnenie a oznámenie účastníkom o zmenách zo strany organizátora. Zmeny možno vykonať len s cieľom zosúladiť predpisy s normami platných právnych predpisov.